قرارنیست


uk67p0ho1t1ylycbkl0y.jpg

 



قرار نیست که من همیشه خوش باشم..


پارسال من خوش بودم از اینکه در کنارت هستم
 

امسال دیگری خوشحال است برای باتو بودن


 

و سال بعد یکی دیگر...


 

از تلاش دست نکش که چشم ملتی به تو است..!!

/ 0 نظر / 12 بازدید