دیدنی های شب کویر از دیدگاه دکتر شریعتی

ایران برای اهلش و به اعتراف بسیاری از گردشگران سرزمین زیبایی هاست با این وجود گاهی بسیاری از این زیبایی ها از چشم ما پنهان می ماند شاید چون با دقت نمی نگریم وشاید هم چون عادت کرده ایم متن زیر زیبایی شب کویری را ازدیدگاه دکتر علی شریعتی به تصویرمی کشد. نعمتی که با وجود دشت کویر ولوت برای ایرانیانبه راحتی قابل دسترس و بهره برداری است و چه بسا بتواند بسیاری گردشگران را به این ناحیه بکشاند.

شبِ کویر، این موجودِ زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند شب دیگری است؛ شبی است که از بامداد آغاز می شود. شب کویر به وَصف نمی آید. آرامشِ شب که بی درنگ با غروب فرا می رسد _ آرامشی که در شهر از نیمه شب، درهم ریخته و شکسته می آید و پریشان و ناپایدار _ روز زشت و بی رحم و گذران وخفه ی کویر میمیرد و نسیم سرد و دِل انگیز غروب، آغاز شَب را خبر می دهد.


…آسمان کویر، این نخلستانِ خاموش و پر مهتابی که هر گاه مشتِ خونین و بی تاب قلبم را در زیر باران های غیبی سکوتش می گیرم و نگاه های اسیرم را هم چون پروانه های شوق در این مزرعِ سبز آن دوست شاعرم رها می کنم. ناله های گریه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم. ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که هم چون این شیعه ی گم نام و غریبش، در کنار آن مدینه پلید و در قلب آن کویر فریاد، سر در حلقوم پاه می بُرد و می گریست. چه فاجعه ای است در آن لحظه که یک مرد می گِرید!…چه فاجعه ای….

/ 0 نظر / 7 بازدید